Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

Przekaż 6 % dochodu na Twój Klub Sportowy - darowizna od osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Górniczemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD-23” Rydułtowy i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT, darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu: "darowizna na upowszechnianie sportu – GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy”. Gwarantujemy, że pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy. Dane potrzebne do dokonania przelewu: GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 RydułtowyNumer konta: 40 8436 0003 0101 0427 4225 0002 Ważne dla odliczających darowizny:Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik w zeznaniu podatkowym ma prawo wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty darowizny odliczonej od podstawy opodatkowanie oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-22-32-100.Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, dzięki czemu zmniejsza kwotę płaconego podatku dochodowego PIT-37. Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu szkolenia młodzieży, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Przekaż 10 % dochodu na Twój Klub Sportowy – darowizna od osób prawnych

Osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Rydułtowy, nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu).Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu: "darowizna na upowszechnianie sportu – GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy”. Gwarantujemy, że pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy. Dane potrzebne do dokonania przelewu: GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 RydułtowyNumer konta: 40 8436 0003 0101 0427 4225 0002 Ważne dla odliczających darowizny:
Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.).Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy, ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-22-32-100.Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu szkolenia młodzieży, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.

© GKS Naprzód 23 Rydułtowy 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkcja: Tomasz.ko.